Η Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία «Co-Fund», έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων ή της ανάπτυξης υφιστάμενων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για την ακριβή διευθέτηση των κανόνων που διέπουν τη δραστηριότητά της, η Co-Fund έχει εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τα μέλη της οποίας δεσμεύονται να τηρούν.

Προοίμιο

Η Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία «Co-Fund», στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας, έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων ή της μεγέθυνσης εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ταυτόχρονα, μέσω της στήριξης τέτοιων εγχειρημάτων, η Co-Fund επιδιώκει την προώθηση ευρύτερων δικτύων συνεργασίας με επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο., καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και άλλα κοινωνικά εγχειρήματα που εμπνέονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και του συνεργατισμού. Μ’ αυτό τον τρόπο, η Co-Fund φιλοδοξεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου (κατά το μέτρο του δυνατού) οικονομικού χώρου δημοκρατικού σχεδιασμού, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών πρωτίστως των συμμετεχόντων μερών του αλλά και γενικότερων κοινωνικών αναγκών, όπως η ανάγκη για εργασία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και θα λειτουργεί με αξίες και πρακτικές αντίθετες προς τις αντίστοιχες της κυρίαρχης οικονομίας του κέρδους, του ανταγωνισμού, της αδιαφορίας για τις ανάγκες των εργαζομένων και το περιβάλλον.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η πρώτη και κύρια δραστηριότητα της Co-Fund είναι η συσσώρευση ενός κεφαλαίου χρηματοδότησης νεοφυών ή υπαρχόντων εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. Τόσο η συσσώρευση του κεφαλαίου, όσο και η χρηματοδότηση των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., γίνονται με αλληλέγγυο τρόπο. Εν συντομία, οι χρηματοδοτικοί πόροι προέρχονται κυρίως από μικρές συνεισφορές περιοδικού χαρακτήρα από κάθε άνθρωπο ή συλλογικότητα που έχει τη δυνατότητα και την έμπνευση να συνεισφέρει. Η χρηματοδότηση των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. έχει στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνεργατικού χαρακτήρα και την συμμετοχή των ίδιων των χρηματοδοτούμενων εγχειρημάτων στη συσσώρευση κεφαλαίου, μέσω της επιστροφής της χρηματοδότησης στο κεφάλαιο και της περαιτέρω συμβολής τους σ’ αυτό. Η χρηματοδότηση προς κάθε εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο. γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ίδιου και των εργαζομένων σε αυτό, και κατ’ επέκταση καθιστά πιο σίγουρη τόσο την επιστροφή του ποσού στο χρηματοδοτικό κεφάλαιο, όσο και τη συμμετοχή του ωφελούμενου εγχειρήματος στην τακτική συνεισφορά προς αυτό, ώστε να διασφαλιστεί η (διευρυνόμενη, κατά το επιθυμητό) δυνατότητα του κεφαλαίου να υπηρετεί το σκοπό του. Ταυτόχρονα, η Co-Fund φροντίζει να υιοθετεί μέτρα ανταπόδοσης της αλληλεγγύης των συνεισφέροντων στο κεφάλαιο, και ενθαρρύνει τα ωφελούμενα εγχειρήματα να κάνουν το ίδιο, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης δεσμών κοινότητας και αμοιβαιότητας μεταξύ των ανωτέρω μερών.

Για την ακριβή διευθέτηση των κανόνων που διέπουν την παραπάνω δραστηριότητά της, η Co-Fund, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της, υιοθετεί τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τα μέλη της οποίας δεσμεύονται να τηρούν.

Δομή του Εσωτερικού Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας οργανώνει και περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της Co-Fund αναφορικά με τα παρακάτω:

1) Χρηματοδότηση της εταιρίας

2) Χρηματοδότηση εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. από την εταιρία

3) Ένταξη νέων μελών στην εταιρία

1) Χρηματοδότηση της εταιρίας

Η χρηματοδότηση της εταιρίας γίνεται μέσω συνδρομών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της, και επιθυμεί να συμβάλλει χρηματικά στην πραγματοποίηση των στόχων της.

1.1) Συνδρομές

Οι συνδρομές μπορεί να έχουν τακτικό χαρακτήρα ή να δίνονται μη τακτικά, σε συχνότητα και ύψος που διαλέγει ο συνδρομητής. Το ελάχιστο ύψος της συνδρομής ορίζεται στα πέντε ευρώ. Η συνδρομή έχει χαρακτήρα δωρεάς και δεν συνεπάγεται αναγκαστικά κάποιου είδους ανταπόδοση από την εταιρία προς τον συνδρομητή. Ωστόσο η εταιρία επιδιώκει να οικοδομεί σχέσεις ανταποδοτικότητας ή συμμετοχικότητας με τους συνδρομητές της, ανάλογα με το βαθμό δέσμευσης των τελευταίων. Επίσης, η εταιρία επιδιώκει κυρίως να προσελκύει τακτικούς συνδρομητές για την εξασφάλιση τακτικών εσόδων.

1.2) Τακτικές συνδρομές

Η εταιρία παροτρύνει τους συνδρομητές της να δίνουν τακτικές συνδρομές, δηλαδή συνδρομές μόνιμου χαρακτήρα, με σταθερό ύψος και σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω εγγραφής στο μητρώο συνδρομητών στην διαδικτυακή πλατφόρμα της εταιρίας και πληρωμής μέσω πάγιας εντολής προς τον λογαριασμό της εταιρίας. Για τη συχνότητα των συνδρομών η εταιρία ορίζει τις επιλογές της μηνιαίας, εξαμηνιαίας και ετήσιας συνδρομής, και ο συνδρομητής επιλέγει μία από αυτές. Το ύψος της συνδρομής επιλέγεται από τον συνδρομητή, αλλά δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 5 ευρώ το μήνα (ή 30 ευρώ το εξάμηνο ή 60 ευρώ το χρόνο).

1.3) Τακτικοί συνδρομητές

Τακτικός συνδρομητής θεωρείται ο συνδρομητής ο οποίος συμπληρώνει ένα έτος και μία μέρα τακτικών συνδρομών από την ημερομηνία εγγραφής του στο μητρώο συνδρομητών χωρίς να διακόψει τη συνδρομή του (έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 13 μηνιαίες συνδρομές ή 3 εξαμηνιαίες ή 2 ετήσιες). Οι τακτικοί συνδρομητές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη ορισμένων αποφάσεων, με τρόπο που αποφασίζεται από την εταιρία και εξειδικεύεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

1.4) Υποστηρικτές

Υποστηρικτής θεωρείται αυτός που δίνει συνδρομή για τουλάχιστον μία φορά στην εταιρία, ή γενικότερα δίνει συνδρομές μη τακτικά, σε ύψος και συχνότητα της επιλογής του (σε κάθε περίπτωση το ύψος κάθε συνδρομής πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ελάχιστου ύψους συνδρομής που ορίζεται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος). Οι υποστηρικτές δεν έχουν κάποια περαιτέρω εμπλοκή στη λειτουργία της εταιρίας, ούτε λαμβάνουν κάποιου είδους ανταπόδοση για τη συνδρομή τους.

1.5) Μεταβολές τακτικής συνδρομής

Το ύψος και η περιοδικότητα της τακτικής συνδρομής μπορεί να αλλάζει από τον συνδρομητή κατ’ επιλογή του (αρκεί αυτό να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ελάχιστου ύψους συνδρομής που ορίζεται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος). Εάν κάποιος τακτικός συνδρομητής διακόψει τη συνδρομή του, θεωρείται ανενεργός συνδρομητής και χάνει τα δικαιώματα του τακτικού συνδρομητή. Εάν ένας ανενεργός συνδρομητής ενεργοποιήσει εκ νέου την τακτική συνδρομή του σε διάστημα έως έξι μηνών από την ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης τακτικής συνδρομής του, τότε επανακτά αυτομάτως το καθεστώς και τα δικαιώματα συμμετοχής του τακτικού συνδρομητή. Μετά το πέρας έξι μηνών από τη διακοπή της τακτικής συνδρομής, ο συνδρομητής διαγράφεται από το μητρώο συνδρομητών της εταιρίας (για να ξαναγίνει τακτικός συνδρομητής πρέπει να συμπληρώσει εκ νέου το χρονικό διάστημα τακτικών συνδρομών που ορίζεται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος).

1.6) Διαχείριση εσόδων

Τα έσοδα της εταιρίας διατίθενται μόνο για χρηματοδότηση εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο και για τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το ανώτερο όριο που προβλέπεται στο καταστατικό της (αρ. 10, παρ. 7), ήτοι το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

1.7) Μέτρα διαφάνειας

Η εταιρία δεσμεύεται να δημοσιεύει κάθε χρόνο αναλυτικά το σύνολο των εξόδων της και συνοπτικά το σύνολο των εσόδων της, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών της.

2) Χρηματοδότηση εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. από την εταιρία

Η εταιρία προκηρύσσει χρηματοδοτική πρόσκληση σε χρονικό και χρηματικό πλαίσιο που ορίζει η ίδια. Στα πλαίσια μιας χρηματοδοτικής πρόσκλησης, κάθε ομάδα φυσικών προσώπων ή σύμπραξη εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. που θέλει να ιδρύσει ένα νέο εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο. και δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο, μπορεί να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης προς την εταιρία. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένα ήδη υπάρχον εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο. που σχεδιάζει κάποιου είδους επέκταση του κύκλου εργασιών του. Η εταιρία εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις χρηματοδότησης που κατατίθενται προς αυτή σε στάδια και με κριτήρια που ορίζει η ίδια στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της, και αποφασίζει αν θα προχωρήσει ή όχι στη χρηματοδότηση της κάθε αίτησης. Κάθε εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο. που λαμβάνει τελικά χρηματοδότηση, δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε σε δόσεις διάρκειας και ύψους ανάλογα των δυνατοτήτων του, και παροτρύνεται να συμμετέχει ως τακτικός χρηματοδότης της εταιρίας μετά το πέρας της επιστροφής του ποσού.

2.1) Προκήρυξη χρηματοδοτικής πρόσκλησης

Η εταιρία προκηρύσσει χρηματοδοτική πρόσκληση στα πλαίσια της οποίας δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης. Η προκήρυξη μιας χρηματοδοτικής πρόσκλησης γίνεται σε χρόνο που επιλέγει η εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη το συσσωρευμένο κεφάλαιο που διαθέτει κάθε στιγμή, σε συνδυασμό με τη βραχυμεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για τα έσοδά της, με βάση τις τακτικές συνδρομές που αναμένονται από τους τακτικούς συνδρομητές της, και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Σε κάθε πρόσκληση καθορίζεται το συνολικό κεφάλαιο που θα διατεθεί στο πλαίσιό της, η προσεγγιστική τάξη μεγέθους του κεφαλαίου που προβλέπεται για μια μεμονωμένη αίτηση χρηματοδότησης και η χρονική διάρκεια κατά την οποία γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης.

2.2) Προϋποθέσεις επάρκειας αίτησης χρηματοδότησης

Μια αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω για να θεωρηθεί επαρκής:

α) σχέδιο καταστατικού προς κατάθεση ή ήδη κατατεθειμένο καταστατικό του αιτούμενου εγχειρήματος από το οποίο να προκύπτει η συνεργατική δομή του και να δηλώνεται τυχόν συμμετοχή νομικών προσώπων στη σύνθεσή του.

β) βιογραφικό των μελών του αιτούμενου εγχειρήματος ή τουλάχιστον του ΔΣ ή άλλου διοικητικού οργάνου που προβλέπεται από το καταστατικό του, εάν το αιτούμενο εγχείρημα είναι πολυμελές, στο οποίο να δηλώνεται τυχόν συμμετοχή κάποιου μέλους σε άλλο νομικό πρόσωπο.
γ) σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στη σύνθεση του αιτούμενου εγχειρήματος ή συμμετοχής φυσικών προσώπων – μελών του εγχειρήματος σε άλλα νομικά πρόσωπα, η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δραστηριότητα των εν λόγω νομικών προσώπων (αντικείμενο δραστηριότητας, πηγές εσόδων, νομικό καθεστώς, μετοχική σύνθεση ή όποια άλλη πληροφορία ζητήσει η εταιρία).

δ) σαφής προσδιορισμός του σχεδιαζόμενου αντικειμένου εργασιών για το οποίο το αιτούμενο εγχείρημα αιτείται χρηματοδότησης

ε) επιχειρηματικό πλάνο βιωσιμότητας του σχεδιαζόμενου εγχειρήματος, εάν πρόκειται για νεοφυές εγχείρημα, ή της σχεδιαζόμενης επέκτασης εργασιών, εάν πρόκειται για ήδη υπάρχον εγχείρημα. Στο επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς η σχεδιαζόμενη επένδυση για την οποία το αιτούμενο εγχείρημα αιτείται χρηματοδότησης (π.χ. αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού), η έδρα του και η γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτείνεται η οικονομική δραστηριότητά του.

στ) αποτελέσματα χρήσης ή ισολογισμοί του αιτούμενου εγχειρήματος για τα έτη ύπαρξης του, εφόσον δεν είναι υπό συγκρότηση, με μέγιστο τα τρία τελευταία έτη.

ζ) συμμετοχή των μελών του αιτούμενου εγχειρήματος στη χρηματοδότηση της εταιρίας ως τακτικοί συνδρομητές, τουλάχιστον από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης.

2.3) Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης

Στο βαθμό που μια αίτηση χρηματοδότησης πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2, η εταιρία την αξιολογεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ο βαθμός ωριμότητας της επιχειρηματικής πρότασης, δηλαδή κατά πόσο το επιχειρηματικό πλάνο βιωσιμότητας είναι καλά τεκμηριωμένο και χαμηλού ρίσκου. Η εταιρία ενθαρρύνει την συνεργασία του αιτούμενου εγχειρήματος με συμβουλευτικές δομές που εμπιστεύεται η ίδια, προκειμένου να βοηθηθεί η ωρίμανση της επιχειρηματικής πρότασης.

β) Η κοινωνική χρησιμότητα του αντικειμένου εργασιών. Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με αντικείμενο δραστηριότητας που κρίνεται ότι είναι πιο κοντά στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας (τροφή, ένδυση, μηχανήματα παραγωγής) κρίνονται πιο ευνοϊκά σε σχέση με άλλες.

γ) Το οικολογικό αποτύπωμα της δραστηριότητας που προβλέπει το επιχειρηματικό πλάνο. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν επιχειρηματικό πλάνο με οικολογικό χαρακτήρα ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ή προβλέπει ηπιότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση σε σχέση με άλλα, κρίνονται ευνοϊκότερα.

δ) Η αναλογία μεταξύ πάγιου και μεταβλητού κεφαλαίου για το οποίο προορίζεται η αιτούμενη χρηματοδότηση. Η εταιρία ευνοεί αιτήσεις χρηματοδότησης με υψηλή αναλογία σταθερού προς μεταβλητό κεφάλαιο, προκειμένου να μπορεί να αποζημιωθεί από την παρακράτηση της κυριότητας των παγίων σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, μειώνοντας έτσι το ρίσκο.

ε) Η αναλογία του αριθμού θέσεων εργασίας που, σύμφωνα με το κατατεθειμένο επιχειρηματικό πλάνο, προβλέπεται να δημιουργηθούν κατά την πλήρη ανάπτυξη του εγχειρήματος, προς το κεφάλαιο χρηματοδότησης που αιτείται το εγχείρημα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με πρόβλεψη δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας κρίνονται ευνοϊκότερα σε σχέση με αιτήσεις με πρόβλεψη για λιγότερες θέσεις εργασίας.

στ) ο χαρακτήρας των θέσεων εργασίας που προβλέπεται να δημιουργήσει το αιτούμενο εγχείρημα. Η εταιρία προκρίνει τη χρηματοδότηση συνεργατικών θέσεων εργασίας με πλήρη, ισότιμη νομική ένταξη του εργαζόμενου στο αιτούμενο εγχείρημα, και την ουσιαστική συμμετοχή του πρώτου στη συλλογική διοίκησή του δεύτερου. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθούν θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι θα αιτιολογείται επαρκώς η ύπαρξή τους και θα προβλέπεται αξιοπρεπές ωράριο, εισόδημα και λοιπές συνθήκες εργασίας.

ζ) Ο βαθμός σύμπραξης με άλλα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο ή ολοκλήρωσης σε δίκτυα εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. Στο βαθμό που το επιχειρηματικό πλάνο μιας αίτησης χρηματοδότησης αποτελεί προϊόν συλλογικού σχεδιασμού μιας ομάδας ή δικτύου εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., η αίτηση κρίνεται ευνοϊκότερα σε σχέση με άλλες.

η) Η ύπαρξη ή μη άλλων (και πόσων) εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Εάν το αντικείμενο δραστηριότητας που αφορά μια αίτηση χρηματοδότησης δεν καλύπτεται από άλλα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο με ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο στη γεωγραφική περιοχή οικονομικής δραστηριότητας του αιτούμενου εγχειρήματος, τότε η αίτηση κρίνεται πιο ευνοϊκά σε σχέση με άλλες.

θ) Το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το χρηματικό κεφάλαιο που διαθέτει η εταιρία στο πλαίσιο της πρόσκλησης κατά την οποία κατατίθεται η αίτηση, το πλήθος των αιτήσεων χρηματοδότησης που αποφασίζει να εγκρίνει η εταιρία σ’ αυτό το πλαίσιο, και με το συνολικό χρηματικό ύψος που προκύπτει από το άθροισμα των αιτήσεων προς έγκριση.

2.4) Στάδια εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης

Η εταιρία εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις χρηματοδότησης που δέχεται σε τρία στάδια.

α) Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται η κάθε αίτηση αναφορικά με τα κριτήρια επάρκειας της παραγράφου 2.2. Εάν μια αίτηση δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια, απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Διαφορετικά η αίτηση κρίνεται επαρκής και περνά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση του πρώτου σταδίου είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

β) Στο δεύτερο στάδιο εξετάζεται κάθε αίτηση που περνά από το πρώτο στάδιο με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2.3. Ειδικότερα με βάση τα κριτήρια (α), (β), (γ), (δ), (στ) και (η) είναι δυνατό να απορριφθεί μια αίτηση χρηματοδότησης. Σ’ αυτή την περίπτωση, η εταιρία μπορεί να προτείνει στο αιτούμενο εγχείρημα αλλαγές στο επιχειρηματικό πλάνο του προκειμένου αυτό να είναι πιο συμβατό με τα ανωτέρω κριτήρια και εφόσον το αιτούμενο εγχείρημα δεχτεί τις αλλαγές, η εταιρία μπορεί να επανεξετάσει την αίτηση χρηματοδότησης. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση του δεύτερου σταδίου είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Κάθε μέλος της εταιρίας βαθμολογεί κάθε αίτηση για κάθε κριτήριο της παραγράφου 2.3, σε κλίμακα από το 1 έως το 5, και το τελικό αποτέλεσμα ανά κριτήριο προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών. Η βαθμολογία αυτή δημοσιεύεται και λειτουργεί γνωμοδοτικά προς τους συνδρομητές στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.

γ) Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται από το δεύτερο στάδιο εξέτασης θεωρούνται αιτήσεις προς υλοποίηση και περνούν στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης, όπου καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στην υλοποίηση τους. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αναρτώνται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της εταιρίας και η εταιρία ενημερώνει σχετικά τους τακτικούς συνδρομητές της. Στο τρίτο στάδιο οι αιτήσεις αξιολογούνται από τους τακτικούς συνδρομητές της εταιρίας – συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΓΣ της εταιρίας – μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κάθε συνδρομητής καλείται να θέσει τις αιτήσεις χρηματοδότησης σε σειρά προτίμησης, και η τελική σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων προκύπτει από τον συμψηφισμό των προτιμήσεων των συνδρομητών με βάση τον αλγόριθμο:

Βαθμολογία αίτησης = 1 x αριθμός πρώτων θέσεων + ½ x αριθμός δεύτερων θέσεων + ⅓ x αριθμός τρίτων θέσεων + …

Το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας ορίζεται από την εταιρία, όταν ολοκληρώνει τα δύο πρώτα στάδια της εξέτασης των αιτήσεων.

2.5) Λοιπές απαιτήσεις κατά τα στάδια εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης

Κατά τα τρία στάδια εξέτασης μιας αίτησης χρηματοδότησης, το αιτούμενο εγχείρημα θα πρέπει να διαθέσει στην εταιρία οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή έγγραφο αφορά το ίδιο ή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ’ αυτό, εφόσον το κρίνει το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

2.6) Τελική έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης και ολοκλήρωση της πρόσκλησης

Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης που περνούν στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης υλοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών κατά το τρίτο στάδιο αξιολόγησης. Ο τελικός αριθμός αιτήσεων προς υλοποίηση στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ανάλογα με το ύψος χρηματοδότησης που αφορά κάθε αίτηση και το χρηματικό κεφάλαιο που διαθέτει στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Η εταιρία δύναται να εγκρίνει τέτοιο πλήθος αιτήσεων, των οποίων το αθροιστικό χρηματοδοτικό ύψος ξεπερνά το συνολικό κεφάλαιο χρηματοδότησης που προβλεπόταν από την σχετική πρόσκληση. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία προσθέτει το επιπλέον απαιτούμενο κεφάλαιο στο συνολικό κεφάλαιο της πρόσκλησης, είτε άμεσα, είτε μετά το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για τη συγκέντρωσή του από τα έσοδα της εταιρίας. Η χρηματοδοτική πρόσκληση ολοκληρώνεται όταν υλοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων που εγκρίνει η εταιρία κατά την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας.

2.7) Υλοποίηση χρηματοδότησης

Η υλοποίηση μιας αίτησης χρηματοδότησης γίνεται σε δύο μέρη. Το ένα αφορά τη χρηματοδότηση απόκτησης πάγιου κεφαλαίου (εξοπλισμός, ακίνητα κλπ) και το άλλο (εφόσον περιλαμβάνεται στην εγκριθείσα αίτηση), αφορά τη χρηματοδότηση μεταβλητού κεφαλαίου. Και τα δύο μέρη της χρηματοδότησης υλοποιούνται μέσω συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της εταιρίας και του αιτούμενου εγχειρήματος Κ.ΑΛ.Ο.

2.8) Αποπληρωμή ποσού χρηματοδότησης

Κατά την αποπληρωμή του ποσού χρηματοδότησης, είναι δυνατό να επανεξεταστεί το ύψος και ο αριθμός των δόσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος Κ.ΑΛ.Ο. που έχει λάβει χρηματοδότηση, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ίδιο, με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας.

3) Ένταξη νέων μελών στην εταιρία

Η εταιρία επιδιώκει την διεύρυνση της σύνθεσής της με επιπλέον μέλη, προκειμένου να μπορεί να αναπτύσσει περισσότερη δράση για την επίτευξη των σκοπών της. Ιδιαίτερα, επιδιώκεται η συμμετοχή ανθρώπων που είναι ήδη μέλη σε άλλα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο., με σκοπό την καλύτερη γείωση της εταιρίας με το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. και τις ανάγκες του.

3.1) Ένταξη μέλους στην εταιρία

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δίνει τακτική συνδρομή στην εταιρία για τουλάχιστον έξι μήνες, μπορεί να αιτηθεί την ένταξή του στη σύνθεση της εταιρίας. Εφόσον, η ΓΣ της εταιρίας κρίνει θετικά το αίτημα, το αιτούμενο πρόσωπο πρέπει να συμμετέχει στις δραστηριότητες της εταιρίας ως υποψήφιο μέλος για περίοδο έξι μηνών, χωρίς να διακόψει τη συνδρομή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το υποψήφιο μέλος μπορεί να συμμετέχει στις ΓΣ με δικαίωμα λόγου και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο τέλος της περιόδου, εφόσον διαπιστώνεται ενεργή συμμετοχή του υποψήφιου μέλους και καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, η ΓΣ αποφασίζει την ένταξη του στην εταιρική σύνθεση ως μέλος με πλήρη δικαιώματα.

3.2) Ειδική συμμετοχή υποστηρικτών

Η εταιρία μπορεί να προσκαλεί υποστηρικτές της να συνδράμουν στις δραστηριότητές της, εφόσον κρίνει ότι οι ειδικές γνώσεις και δεξιότητες τους είναι χρησιμες για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της. Για την τακτική ή μη συμμετοχή ενός υποστηρικτή σε δράσεις ή ΓΣ της εταιρίας με δικαίωμα λόγου, δεν απαιτείται κάποια ειδική μεταξύ τους σχέση ή άλλη προϋπόθεση.